Ingredient : Fromage frais (Madame Loic ou Philadelphia)